تو رو به مقدساتت قسم ..
که میتونی جواب سلام ـمو بدی و بگی نمیخوای باهام حرف بزنی. باور کن گور خودمو گم میکنم!!
این وضع که سین نمیکنی و جواب نمیدی ولی اونور توی گروه میای و حرف میزنی..
باور کن آزار دهنده است. خیلی آزار دهنده است!