خب..
دارین مسخره میکنین؟ :))
خوشحال باشین. اشکم در اومد :)) دارم گریه میکنم :))

اوهوم. هپی فور یو :))
همین.

+ خب الآن که مهران گفت، حقیقتاً به هیچ کسی ربطی نداره که چی کار میکنم.