وقتی همه هستند اما او که باید، نیست..

در باغ باشی یا قفس؛ فرقی مگر دارد؟!