فکر کنم تصمیم گرفتم که بنویسم..
نمیدونم تصمیم درستیه یا غلط.

یا حتی ممکنه این تصمیمی باشه که بعد ها بخوام ازش به عنوان بلک لیست تصمیماتی که من نباید میگرفتم یاد کنم.. اون اولِ اولش!

شایدم.. از اون تصمیم هایی باشه که با خودم بگم خوبه که حسرتشو نخوردی!