این یک صفحه مستقل آزمایشی است که به زودی توسط نویسنده این وبلاگ، تکمیل یا حذف خواهد شد.
 
- گور بابای توضیح دادن! واضح است که کیستم، چیستم، و چه می نویسم و چگونه مینویسم!